Hotline: 0352 666 862
Email: info@mvgs.vn

Tìm kiếm

Danh sách nhân sự

1. Thông tin người đại diện trước pháp luật

Ông Lương Minh Ngọc

Chức vụ: Tổng Giám Đốc

2. Danh sách nhân viên nghiệp vụ

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ENFpQK9Y5HE2WabWWrpAs0yk2izMHAjE/edit?usp=sharing&ouid=107622582351189912141&rtpof=true&sd=true